Anatomy of the eye

Anatomia-dellocchio-236x300

 1. Iris
 2. Anterior chamber
 3. Pupil
 4. Lens
 5. Cornea
 6. Ciliary body
 7. Choroid
 8. Retina
 9. Sclera
 10. Vitreous
 11. Optical nerve